Insight to Religions

 Islamic Directory Filipino Guide
        
 

 
 

 

Content

 

  Pagkain Para Sa Isipan.
   MALIWANAG NA PAGKAUNAWA SA MGA RELIHIYON
   Pagkilala Sa Mga Parehong Paniniwala
  Ilan ?
  Parehong Kalatas.
  Nag-iisa Lang.
  Big Bang ?
  ANO ANG ISLAM ?
  SINO ANG ALLAH ?
  SINO ANG MUSLIM ?
  SINO SI MUHAMMAD?
  ANO ANG BANAL NA QUR’AN ?
  History Of Islam in the Philippines
  HESUS anak ni MARIA
  Ang Mga Mahahalagang Aralin Para Sa Muslim Ummah
  ANG PAG-AASAWA SA ISLAM
  Testimoniya

Testimony of converts


  FREE, Yes FREE!!! Books & Qur'an
 
 
 
 
 Want to E-Mail Anyone?
 
   
   

PAGKAIN PARA SA ISIPAN !

( Original written in English)
 
             Hindi pinipilit ang tao na tanggapin ang KATOTOHANAN. Subalit tunay na kahiya-hiya sa talino ng tao kung siya mismo ay walang interes na alamin kung ano ang KATOTOHANAN ! Ang Islam ay nagtuturo na binigyan ng Diyos ang tao ng kakayahang mangatwiran at dahil diyan ang tao ay inaasahan na makapangangatwiran ng maayos at walang pagkiling at may pamamaraan para sa kanyang sarili. Magnilay-nilay, magtanong at mag-isip.

Walang sinuman ang makapipilit sa iyo na gumawa ng isang madaliang desisyon para tanggapin ang alinman sa mga itinuturo ng Islam, sapagkat ang Islam ay nagtuturo na dapat ang tao ay bigyan ng kalayaang makapamili. Kahit kaharap na ng tao ang KATOTOHANAN, hindi pa rin pipilitin ang tao na yapusin ito. Subalit bago ka magsimulang bumuo ng opinyon tungkol sa Islam, tanungin mo muna ang iyong sarili kung ang iyong kaalaman sa Islam ay malawak at sapat. Tanungin mo ang iyong sarili kung ang kaalamang iyan ay buhat sa kung sino na hindi naman Muslim na maaaring nakasulyap lang sa ilang Kasulatang Pang-Islam, na kung saan sila mismo ay kinakailangan munang mangatwiran sa Islam ng maayos at walang pagkiling at may pamamaraan.

Makatarungan bang bumuo ng opinyon tungkol sa lasa ng isang pagkain ng ayon lang sa bali-balita ng iba gayong sila mismo ay maaaring hindi pa naman natitikman ang pagkaing iyon ?

Katulad rin, ikaw mismo ang dapat tumuklas kung ano ang Islam mula sa mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan at hindi lang ang malasahan ito, kundi ang maunawaan ito, bago ka bumuo ng isang palagay. Iyan ang matalinong paraan ng pag-alam sa katuruan at kung ano talaga ang Islam.

Bahala ka ng gumawa ng susunod na hakbang. Sa paggawa mo ng iyong hakbang, patuloy na tinitiyak ng Islam na ang iyong karapatan na makapamili ng malaya at magamit ng malaya ang ibinigay sa iyo ng Diyos na kakayahang makapag-isip at kakayahang makapangatwiran ay igagalang. Ang bawat tao ay may ganyang sariling loobin. Walang sinuman ang makaaalis ng loobing iyan at pilitin ka na sumuko sa kalooban ng Diyos. Dapat mong alamin at dapat ikaw mismo ang gagawa ng pasiyang iyan.

Maging kalugud-lugod nawa ang pangkaisipan mong paglalakbay tungo sa KATOTOHANAN.

Islam has 1.3 Billion followers and is considered the fastest growing religion in the world today.

 

Food For The Thought

There is no compulsion for man to accept the TRUTH. But it is certainly a shame upon the human intellect when man is not even interested in finding out as to what is the TRUTH! Islam teaches that God has given man the faculty of reason and therefore expects man to reason things out objectively and systematically for himself. To reflect and to question and to reflect.

Nobody should press you to make a hasty decision to accept any of the teachings of Islam, for Islam teaches that man should be given the freedom to choose. Even when man is faced with the TRUTH, there is no compulsion upon man to embrace it. But before you begin to form an opinion about Islam, ask yourself whether your existing knowledge of Islam is thorough enough . Ask yourself whether that knowledge has been obtained through non-Muslim third party sources , who themselves have probably been exposed to only random glimpses of Islamic Writings and have yet to reason on Islam, objectively and systematically themselves.

Is it fair, that one should form an opinion about the taste of a particular dish just by hearsay from others who may themselves not necessarily have tasted the dish yet?

Similarly you should find out for yourself about Islam from reliable sources and not only taste it, but digest it, well before you form an opinion. That would be the Intellectual approach to Islam.

It is up to you to make the next move. In making your move Islam continuously reassures you that your rights to freedom of choice and freedom to use that God given faculty of thought and reason will be respected. Every man has that individual will. No one else can take away that will and force you to surrender to the will of God. You have to find out and make that decision yourself.

May your intellectual journey towards the TRUTH be a pleasant one.

All knowledge belongs to Allah (swt) so copy as required!

 


FastCounter by bCentral 

Down Load FREE Noble Qur'an (2500 kb)

Other Filipino Muslim web site directory

Tagalog Filipino Maranao
Muslims in the Philippines We found Islamic Information Center
Maranao.com Mindanao Luwaran
Moro Jihad Bangsamoro Balik Islam
Halal magazine

Rahma

 
     

     

"Click" here to Vote for "Filipino Guide" in PinoyTop100

"Click" here to Vote for "Filipino Guide in Top100

Yehey! 
The Philippines' Largest Search Engine.

 

Select and Click to
The Best Philippines Site