Insight to Religions

 Islamic Directory Filipino Guide
        
 

 
 

 

Content

 

  Pagkain Para Sa Isipan.
   MALIWANAG NA PAGKAUNAWA SA MGA RELIHIYON
   Pagkilala Sa Mga Parehong Paniniwala
  Ilan ?
  Parehong Kalatas.
  Nag-iisa Lang.
  Big Bang ?
  ANO ANG ISLAM ?
  SINO ANG ALLAH ?
  SINO ANG MUSLIM ?
  SINO SI MUHAMMAD?
  ANO ANG BANAL NA QUR’AN ?
  History Of Islam in the Philippines
  HESUS anak ni MARIA
  Ang Mga Mahahalagang Aralin Para Sa Muslim Ummah
  ANG PAG-AASAWA SA ISLAM
  Testimoniya

Testimony of converts


  FREE, Yes FREE!!! Books & Qur'an
 
 
 
 
 Want to E-Mail Anyone?
 
   
 

SINO SI MUHAMMAD ?

 

Si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay isinilang sa Lungsod ng Makkah (o Bacca sa Bibliya) isang kilalang lungsod ng Saudi Arabia sa kasalukuyan. Siya ay isang tao na pinili ng Allah bilang huwaran ng sangkatauhan. Siya ang panghuling Sugo at Propeta ng Allah at ang kanyang mensahe ay para sa lahat ng tao.

 

Ang pagitan nina Propeta Muhammad at Propeta Hesus (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay humigit kumulang sa 570 taon. Sa katunayan, si Propeta Hesus at Propeta Muhammad ay iisa ang pinagmulan. Ito ay si Propeta Abraham (s.n.a.k.) ang tinaguriang – Ama ng Mananampalataya. Si Propeta Hesus ay nanggaling sa lahi ni Propeta Isaac (s.n.a.k.) at si Propeta Muhammad naman ay sa lahi ni Propeta Ismael (s.n.a.k.).

 

Si Propeta Muhammad (s.n.a.k.) ay hindi marunong sumulat at bumasa. Siya ay kilala bilang isang mabait at mapagkakatiwalaang tao sa kanyang pook sa Makkah. Kaya naman siya ay tinaguriang “ Al Amin ”, Ang Mapagkakatiwalaan.

 

Noong siya ay apatnapung taong gulang, siya ay hinirang ng Allah bilang panghuling Propeta. At dito rin nagsimulang ipahayag sa kanya ang huling kapahayagan o rebelasyon ng Allah – ang Banal na Qur’an. Si Propeta Muhammad (s.n.a.k.) ay namatay sa gulang na animnapu’t-tatlo. Siya ay inilibing sa Madina, na ngayon ay isang lungsod ng Saudi Arabia.

 

* (s.n.a.k. – sumakanya nawa ang kapayapaan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All knowledge belongs to Allah (swt) so copy as required!

 


FastCounter by bCentral 

Down Load FREE Noble Qur'an (2500 kb)

Other Filipino Muslim web site directory

Tagalog Filipino Maranao
Muslims in the Philippines We found Islamic Information Center
Maranao.com Mindanao Luwaran
Moro Jihad Bangsamoro Balik Islam
Halal magazine

Rahma

 
     

     

"Click" here to Vote for "Filipino Guide" in PinoyTop100

"Click" here to Vote for "Filipino Guide in Top100

Yehey! 
The Philippines' Largest Search Engine.

 

Select and Click to
The Best Philippines Site